Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Informacja

dotycząca umieszczania plakatów, banerów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

  1. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych, a więc także dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie . Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) jednoznacznie stanowią, iż za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę. Umieszczanie reklam – ogłoszenie wyborcze nie ma związku z funkcjonowaniem drogi więc traktowane jest jako reklama – wymaga zezwolenia zarządu drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Opłata dzienna za 1m2 powierzchni planszy reklamowej jednostronnej umieszczonej w pasie drogowym wynosi 3,00 zł – podstawa prawna :    uchwała nr XVI/102/2019 Rady Powiatu w Kępińskiego  z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek  za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych / Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2020r, poz. 208 /,                 
  3. Nie wyraża się zgody na umieszczanie żadnych reklam, w tym również ogłoszeń wyborczych, na znakach drogowych i barierkach ochronnych w pasie drogowym. Umieszczenie plansz na słupach elektrycznych i oświetleniowych, zlokalizowanych w pasie drogowym, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody ich właściciela.
  4. Celem uzyskania zgody na umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kępińskiego należy przedłożyć stosowny wniosek podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, zawierający:
  • proponowaną lokalizację ogłoszenia wyborczego, tj. nr drogi i nazwę miejscowości (nazwę ulicy),
  • termin ekspozycji ogłoszeń wyborczych (od dnia do dnia), 
  • „logo” ogłoszenia wyborczego (treść i kolorystyka) z podaniem wymiarów planszy, ilości sztuk oraz określeniem czy będzie ona jedno czy dwustronna,
  • zgodę właściciela słupów, na których planowana jest ekspozycja ogłoszeń wyborczych,  
  • pełnomocnictwo osoby uprawnionej do podejmowania zobowiązań finansowych.   

    W przypadku banerów wyborczych do przedmiotowego wniosku należy       dodatkowo przedłożyć aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000 (po 3 egz.) z naniesioną lokalizacją planowego banera w pasie drogowym,

5. Zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządu drogi i wniesienia opłaty podlega opłatom karnym – podstawa prawna: art. 40 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych.

                                                                                              podpisał

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie

Maciej Hojeński