Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, tel. (62) 78 26 800, fax (62) 78 26 805

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Adrian Ambrozik, e-mail: ambrozik@iod.kepno.pl, tel. 510 583 193

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440); ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260);

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem i jest obligatoryjne

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • a także prawo sprzeciwu,
  • zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.